Jste zde


Esoterní pojednání o smyslech V. - zrak
Jaroslav Chvátal

Nyní svoji pozornost zaměříme na zrak, s jehož objevením přichází i korelace myšlenek, tedy navazování vztahu mezi nimi. Máme tedy sluch, hmat neboli cit a potom zrak. V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že největší vývoj tohoto orgánu byl zaznamenán u třetí kořenové rasy (viz. výpis jednotlivých kořenových ras). Já a ne-já byly okamžitě uvedeny do vzájemného vztahu a byly koordinovány. Došlo k plnému uznání jejich blízkého vztahu a vývoj spěchal vpřed s obnoveným impulsem. Již uvedené tři hlavní smysly jsou velmi konkrétním způsobem spojené s jednotlivými Logosy.

 

 

SLUCH - aktivita hmoty, třetí Logos
HMAT - shromáždění forem, jejich přiblížení a propojení, druhý Logos. Začíná pracovat zákon přitažlivosti mezi Já a ne-já
ZRAK - rozpoznání celku, syntéza všeho, uvědomění si Jednoho v Mnohém, první Logos

 

Zákon syntézy, působící mezi všemi formami, které Já obývá a rozpoznání základní jednoty všeho projeveného prostřednictvím zraku. Pokud jde o chuť a čich, pak tyto smysly bychom mohli nazvat vedlejšími smysly, neboť jsou pevně spjaty s důležitým smyslem hmatu. V podstatě jsou doplňkem tohoto smyslu. Je zapotřebí se bedlivě zamyslet nad druhým smyslem a jeho spojením se současnou inkarnací Sluneční soustavy. V prvé řadě je to smysl, který je nejtěsněji spojen s druhým Logosem. Bylo by také dobré zkoumat dosah hmatu fyzické roviny na roviny ostatní, abychom poznali všechny důsledky. Je to schopnost, která nám správným rozpoznáním halícího obalu umožňuje proniknout k podstatě věci. Umožňuje Mysliteli, pokud ji plně využívá, aby se dostal do přímého vztahu s podstatou všech Já ve všech stádiích, a tím napomohl náležitému vývoji obalu a tak aktivně sloužil.

 

Pán Soucítění je ten, který (pomoci) hmatu cítí s ostatními, plně je chápe a uvědomuje si způsob jakým léčit a napravovat nedostatky ne-já, a tím aktivně sloužit plánu evoluce. V této souvislosti bychom také měli studovat hodnotu doteku předváděnou léčiteli rasy (linie bódhisattvů) - (Linie bódhisattvů je linie lásky- moudrosti a důkladného studia Duše. Je to učební linie a cesta, kterou musejí nakonec projít všichni). a účinek zákonů přitažlivosti a odpuzování, se kterými pracují. Studenti etymologie si určitě všimli, že původ slova dotek je poněkud nejasný, ale zřejmě znamená "rychlým pohybem přitáhnout". V tom spočívá celé tajemství této objektivně existující sluneční soustavy a v ní bude také předvedeno zrychlování vibrací pomocí doteku. Netečnost, pohyblivost a rytmus jsou vlastnosti, které projevuje ne-já. Rytmu, rovnováhy a stabilních vibrací se dosahuje právě dotekem čili hmatem ( nemyslí se fyzický dotek končetinami pochopitelně). Jako příklad bychom si mohli uvést techniku jakou se dostáváme do meditace. Pomocí tvrdého úsilí a s náležitým zřetelem k daným pravidlům se aspirantovi podaří dotknout se látky, která je ušlechtilejší, než s jakou se obvykle stýká.

 

Dostává se do kontaktu se svým příčinným (kauzálním) tělem a po čase se dostává do spojení s látkou budhické roviny viz. Sedm rovin sluneční soustavy. Tímto dotykem se jeho vlastní vibrace dočasně a nakrátko zrychlí. Latentní oheň hmoty k sobě přitahuje oheň latentní v ostatních formách. Dotknou se a za tímto dotekem následuje rozpoznání a uvědomění. Oheň mysli (manas) hoří neustále a živí se tím, co je přitahováno a odpuzováno. Když se oba smísí, stimulací to velmi zesílí a schopnost doteku se zintenzívní. Zákon přitažlivosti pracuje dále, až přitáhne další oheň a dojde k doteku. Tímto se završí trojnásobné splynutí. Vraťme se však, ale ještě ke zraku. Tento smysl jak již bylo řečeno je nejdůležitějším smyslem pro vytváření vztahů v sluneční soustavě.

 

Máme tedy:

SLUCH - JEDNOTA

HMAT - DUALITA

ZRAK - TRIPLICITA.

 

V těchto třech smyslech je shrnuta naše přítomnost. úkolem evoluce je rozpoznat, použít, koordinovat a ovládat celek, dokud si Já, prostřednictvím těchto tří smyslů aktivně neuvědomí každou formu, každou vibraci a každou pulsaci ne-já. Pomocí organizační síly Mysli potom bude Já usilovat a nalezení pravdy nebo takového centra v kruhu manifestace, které pro Já představuje centrum rovnováhy a onen jediný bod, kde je koordinace zdokonalena. Potom se Já může odloučit od všech závojů, všech kontaktů a všech smyslů. V každé manifestaci takto dochází ke třem druhům oddělování se:

 

INVOLUCE - Rozdělení hmoty, neboli jedno se stává mnohým. Smysly jsou rozvinuté a JÁ zdokonalilo ústrojí k používání hmoty. To se děje podle Zákona Ekonomie.

EVOLUCE - Až ke Zkušební Stezce. Vzájemné sloučení Ducha a Hmoty a používání smyslů pro další identifikaci JÁ se všemi formami, od těch nejnižších až k těm relativně dokonalým. To se děje podle zákona přitažlivosti.

EVOLUCE NA STEZCE - Znovu dochází k oddělení Ducha od hmoty, k jeho identifikaci s Jedním a ke konečnému odmítnutí formy. Syntézou smyslů vzniká nová schopnost a Já nemá už pro ne-já další použití. Splývá se Vše-Já. To se děje podle Zákona Syntézy.

 

Pokud si toto uvědomíme dospějeme k závěru, že oddělení Ducha od hmotného nosiče zahrnuje dva aspekty Jediného velkého Celku. Projevuje se zde práce Tvůrce, Uchovatele a Ničitele. Pro stádium konečného zdokonalení tohoto třetího smyslu zraku se používá zcela neadekvátní výraz realizace. Je dobré prozkoumat nejnižší a nejvyšší projevy smyslů, jak jsou uvedeny v předcházejících tabulkách a povšimnout si okultního významu výrazů použitých v tomto shrnutí.

 

SLUCH - bytí realizováno skrze ne-já
HMAT - služba=souhrn práce, kterou JÁ vykonalo pro ne-já
ZRAK - realizace=rozpoznání triplicity potřebné k manifestaci či vzájemného působení JÁ a ne-já
CHUŤ - dokonalost=završení evoluce používáním ne-já a uvědoměním si jeho adekvátnosti
ČICH - zdokonalené poznání=princip Mysli (Manas) v její rozlišovací činnosti, zdokonalení vnitřního vztahu mezi Já a ne-já.

 

To se týká zdokonalené, realizované Osobnosti. Ve všech těchto zdokonaleních se projevuje uvědomělé Já a jeho postupný proces identifikace, používání, manipulace a konečného odvržení ne-já, který toto nyní už plně vědomé Já uskuteční. Slyší tón přírody a své Monády, rozpoznává jejich identitu, používá jejich vibrace a rychle prochází všemi třemi stádii Stvořitele, Uchovatele a Ničitele. Hmatá neboli cítí vibrace formy nebo ne-já ve všech jejich nejrůznějších stupních, rozpoznává svou identitu v čase a prostoru a pro účely existence neboli Bytí nakonec pomocí tří Zákonů: Ekonomie, Přitažlivosti a Syntézy používá, směšuje a nakonec rozkládá sám sebe. Vidí trojitý evoluční proces a díky rozvinutému vnitřnímu vidění spatřuje v srdci makrokosmu a mikrokosmu jediné JÁ v mnoha formách, s nimž se nakonec identifikuje vědomým odmítnutím ne-já a to poté, co si ho zcela podrobilo a použilo.
Pokračování příštěUvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz