Jste zde


Devět tantrických pozic - díl devátý a osmá pozice
MUDr. Monika Sičová

Mystický příběh o bájném tantrickém cvičení Mohendžodáro a o současné tantrické józe pro ženy.
Ráda bych se s Vámi podělila o příběh tantrické jógy pro ženy. O jeho vzniku a o tom, jak se k nám cvičení Mohendžodáro-tantrajóga  pro ženy dostala. Je to krásný příběh a ať poslouží i Vám.


Osmá pozice

Cvičíme Spirálu života, děláme různé meditace a masáže. Oproti vlastnímu cvičení Mohendžodára mistrovský výcvik zahrnuje komplexní přípravu. Po čtrnácti dnech zvu Ambu na výlet. Jdeme podél proudu potoka. Přecházíme skotačivou vodu po lávkách, někdy se musíme i brodit. Voda je studená. Někdy prolézáme vodní tunely pod železniční tratí. Na jednom hezkém místě děláme oheň, sbíráme dřevo a opékáme si nějaké dobroty. Amba si pochutnává na ohněm zpracovaných jablkách. Říkám Ambě, že jablko je naše typické ovoce.

 

Jablko je pro ni podobný symbol jako čtvrtá ásana – Šťavnatá jóni.
„Žena má být zralá a její jóni má být šťavnatá,“ říká Amba a s gustem okusuje poslední plod jablka.
Pro mě je jóni spíše jako broskev-měkká, šťavnatá, zralá, slaďounká.

 „Říkáš, že ženy jsou často nemocné ve svém aspektu. Co to znamená?“ ptám se.
„To znamená, že se žena nechová tak, jak je přirozené, ale z nějakého důvodu je nepřirozená. Je nepřirozená, protože jí něco znemožňuje být přirozená. Žena nevědomě hledá svůj přirozený aspekt, ale pokud je nemocná, nachází náhradní řešení. To náhradní řešení vychází buď z protikladného aspektu, nebo je ovlivněno mužským aspektem. Prostě to, jaké vzory kolem sebe žena vidí, nikoliv jaké v sobě cítí.“

„Jak se to dá léčit?“
„Podívej, záleží na druhu nemoci. Nejméně je žena nemocná, když si stále udržuje své ženství. To znamená, že její přirozené chování se stává nepřirozeným ve svém protikladném aspektu.“
„Chápu to správně, že Šťavnatá jóni jako čtvrtá ásana je spojena s aspektem sexuality. Aspekt sexuality má žena jako milenka, jedná se o milostný život ženy.“

„Ano, to je jasné. Žena touží mít jeden hluboký milostný vztah s jedním mužem. Když je na to nezralá nebo když je někde chyba, na čas zkouší protikladný aspekt. Vyhledává různé muže. Protikladný aspekt je něco jako promiskuita. Představ si ženu, která ulpívá na milostném životě, může to být i prostitutka nebo nymfomanka. Uvědom si však, že žádný aspekt nevnímáme jako morální nebo nemorální. Do jisté míry protikladný aspekt je potřeba jako zkušenost, která prohlubuje přirozený aspekt.“

„Jak se tedy léčí žena, která nemůže mít milostný poměr s jedním mužem?“
„Nejdříve si musíme říct, co to znamená. Může to znamenat to, že není schopna se tomu konkrétnímu muži otevřít, že není schopna ho přijmout do své intimity. Může to také znamenat, že jsou muž a žena energeticky velmi vzdáleni. Například když starší muž má v sobě hodně jinové energie a starší žena má v sobě také hodně jinové energie, což nevytváří protiklad, který je potřeba.

Může to také znamenat, že žena není vůbec otevřená milostnému poměru s mužem. Je příliš dětská nebo je zraněná nebo nemá schopnost pohltit přirozenou mužskou agresivitu. Jsou ženy, jejichž tělo příliš citlivě reaguje na podnět a svalově se stahují a tuhnou. Jsou ženy, které nereagují na podnět. Jejich tělo se tváří flegmaticky. Každá žena je jiná, ale zranění, potlačení a skryté bolesti jsou obvykle stejné. Stejné problémy se u různých žen projevují různě.“

„Jak se léčí žena z hlediska aspektu?“ ptám se netrpělivě.
„Inspiruje se přirozeně aspektem promiskuity. Zkouší to s více muži a hledá nového vhodného milence, který bude zase ten jediný. Musíme si uvědomit, že tato touha po jediném muži má hluboké základy. Na jedné straně je zde dlouholetá kultura vztahů mezi mužem a ženou. Jestliže žena měla více mužů,  byla pomlouvána, nebo dokonce trestána. Dodnes některé kultury mají zvykové právo, které umožňuje dokonce ženě vzít život za to, že má milostný poměr s někým jiným. Toto je kulturou vnucená role ženě. Na druhé straně je zde hluboká archetypální potřeba, která vychází ze základní situace. Žena pociťuje základní touhu vytvořit domov, vybudovat své hnízdo, vytvořit něco stálého, trvalého. Proto ta vazba na stálý vztah. Proto ta touha mít něco, co odolá času. Žena potřebuje vytvořit dlouhodobý a trvalý vztah s mužem, aby mohla mít děti a aby tento svazek se o děti postaral alespoň do dospělosti dětí. Je to
hluboká potřeba, je to hluboká touha. Ve skutečnosti to není touha po jediném muži, po jediném milenci. Ve skutečnosti je touha po stabilitě, po jistotě.“

„Chápu to tak, že se žena snadněji léčí v rámci svého ženského aspektu nebo svého ženského protikladného aspektu.“
„Ano. Jakmile nemoc překročí ženskost a žena ztrácí své přirozené kvality a vlastnosti, je to mnohem těžší. V tomto případě se touží chovat jako muž dobyvatel. Je to ambiciózní, dravá žena, dobyvačná. Někdy má ráda násilí, touží násilí dávat, někdy i přijímat. Ještě komplikovanější je to se ženou, která je duševně slabá a bojácná, opatrná, což je protikladný mužský aspekt v ženě.“

„Jak probíhá tady léčení?“

„Léčení je buď nevědomé, náhodné, život sám hledá harmonii. Ženě se dějí různé události, život jí nabízí různé situace, které má vyřešit, a řešením se má vrátit do harmonie. Léčení může být i vědomé. Žena cvičí Mohendžodáro, medituje, zbavuje se strachu a bolesti a nachází sama sebe. Jako tantrický mistr bys ty měla umět zvláštní terapie, které napodobují vhodné aspekty ženy. Ženy mohou prožívat své protiklady na seminářích. Tím prožíváním se mohou zbavit své protikladné potřeby, a tím mohou nacházet svou přirozenou potřebu.“
„První úroveň nemoci je stádium, kdy se stále žena vnímá jako žena. Jaké je druhé stádium nemoci?“
„Žena se vnímá více jako muž. Jako muž ve svém přirozeném mužském aspektu. Ještě musím poznamenat, že žena, která je postižena nemocemi, které popisujeme, obvykle neví, že je takto  postižena. Žena se vnímá více jako muž, ale sama se domnívá, že se vnímá jako žena. Domnívá se, že se chová žensky. Prostě má svou normu ženství posunutu.

Celé společenství západní civilizace má posunutou normu ženství. Takže západní ženy se chovají o trochu více jako muži, než je správné a zdravé. Ale vysvětlíme si to na aspektu ásany Tajemství života.“

„Tajemství života, jedná se o aspekt matky. Žena jako matka, žena a její mateřství, žena jako strážkyně života.“ Popisuji něco, co jsem sama neprožila. Čekám, že mě Amba opraví.
„Ano, to je správné. Protiklad života je smrt. Je to žena, která si příliš uvědomuje svoji smrtelnost. Příliš žije tím, že je smrtelná. Bojí se svého stáří.“

 

„Ano, to je první stádium. A jaké je druhé stádium?“
„Jaký je mužský protiklad vůči ženě matce? Co bys řekla?“
„Opravdu nevím.“
„Je to muž ochránce.“
„Ale žena přebírá ochranu, pokud muži tento aspekt chybí. Chování ženy může být důsledkem chování muže. Není potom třeba léčit celý pár?“
„Určitě ano, ale nikdy se nevymlouvej na toho druhého, vždycky hledej problém nejdříve v sobě.“

 

„Žena matka a muž ochránce je ideální pár pro život. Ale je-li to žena, která je ochránce, tak ta ochrana je odlišná.
Může to být ochrana bázlivá, ochrana vystrašené ženy. To jsou ženy, které brání své děti, když jim nehrozí žádné nebezpečí. Rozsévají strach a nejistotu.“

„Bránit děti je přirozené,“ oponuji.
„To ano. Je to také role muže. Žena může přebírat roli muže a bránit své děti, ale musí si uvědomovat důvěru v přirozený řád života. Musí důvěřovat životu, přírodě, svému mateřství a pak její ochrana odpovídá situaci, ve které se nachází. A někdy je ochrana naprosto zbytečná.“

„Taková žena může své děti potlačovat, svým strachem je ničit, nedovolit jim vlastní růst a zkušenost, bránit jim ve svém vlastním vývoji.“
„Ano, přesně tak. To je protikladný mužský aspekt.“
„Jak léčit druhou fázi nemoci?“

„Musíš ženu zbavovat strachu a povzbuzovat vnitřní ženu a jako terapii dělat ženský protikladný aspekt. V tomto případě něco se smrtí, zážitek smrti před opravdovou smrtí. Měla by dýchat hluboko do bříška, měla by dělat meditace s druhou čakrou a je spousta dalších způsobů.“
„Co dělat, když žena ztratí sama sebe a propadne se do mužského protikladného aspektu?“
„To je třetí fáze nemoci. Ta je nejvážnější, nejtěžší. Vysvětlíme si to na šesté asáně – Odevzdání. Základní aspekt ženy je pečování. Je to hospodyně, domácí paní, strážkyně ohně. Je to to teplo domova, které muž hledá. Ženský protikladný aspekt je nepořádnice. Žena, která nemá vztah ke svému hnízdu nebo ten vztah je proměnlivý. Převládá u ní nezájem, apatie k domovu.

Taková žena měla pravděpodobně narušený vztah ke svým rodičům. Mužský aspekt je cestovatel, takže je-li cestovatel v ženě, tak je to žena, která
ráda utíká před svým hnízdem do jiných zemí. Putuje tělesně, opravdově, skutečně vycestuje nebo jen ve svých představách a myšlenkách. Ztrácí kontakt s tím tady a teď. Nejhorší fáze je žena v protikladném mužském aspektu. Je to žena dogmatička, je to žena ulpívající na svých názorech. Ty názory zastává fanaticky a nehodlá je měnit.“
„Jaký je lék?“

„Ten lék je obtížný. Je potřeba ženu léčit jednak ve vztahu k mezním lidským situacím, takzvaným archetypálním situacím. Jsou situace jako je porod, dětství, dospívání, které hluboko ženu ovlivňují na celý život. Proto Mohendžodáro má sled pozic podle života člověka od narození až do smrti. Žena by měla cvičit Mohendžodáro, měla by meditovat, měla by dělat hlavně dynamické katarzní meditace a prožívat ony archetypální terapie, které ji vrací do dětství, dospívání, porodu, ale i smrti a stárnutí. Na druhou stranu můžeme pracovat tak, že ženu budeme harmonizovat z hlediska aspektů, což je naše téma. Snažíme se ženu uvést do mužského aspektu, později do mužského protikladného aspektu. Chce to čas, výsledky se dostaví.“

Vracíme se z výletu. Cvičíme dál ásanu Spirála života, probíráme jednotlivé ásany. Učím se aspekty ženy, mužské aspekty, mužské protikladné aspekty. Začíná to dávat smysl. Objevuji v sobě terapeutické vhledy a schopnosti. Vlastní zážitek, vlastní cvičení a k tomu hlubší poznání otevírá ve mně něco, čemu bych u jiných říkala životní moudrost. Je to určitý pocit a vědomí v sobě. Je to schopnost porozumět různým životním situacím, vcítit se do nich a hledat nejlepší cestu.

„Zkus přijít sama na další ásany a jejich aspekty. Třeba sedmá ásana Dávání mléka,“ zkouší mě Amba.
„Asi žena živitelka.“
„Ano. A protikladný ženský aspekt?“
„Nevím. Napadá mě žena zlodějka, opak od živení je krádež nebo loupež.“

 

„Určitě. Vzpomeň si na filmy z francouzské revoluce. Jakmile ženy nemohly nasytit svoje děti, vtrhly do pekáren a prostě uloupily chleba.“
„Mužský aspekt bude muž lovec. A protikladný mužský aspekt bude člověk jako oběť, člověk jako kořist,“ odpovídám a cítím se v intuici.
„Výborně. Je to tak. Co takhle Spirála života? Tu teď cvičíme, je to osmá ásana.“
„Nevím. Pomoz mi.“
„Základní aspekt je žena léčitelka.“
„Protiklad bude žena nemocná, nakažená, žena přivolávající nemoc.“

„A mužský opak k léčitelce?“
„Bojovník. Pokud je to žena, tak je to bojovnice. Znám plno takových, co mají rády mužské sporty. Ale mužský protiklad mě nenapadá.“
Napadá mě, byl by to muž zbabělec.

„Stratég. Je to muž, který nechce bojovat, a proto vymýšlí způsoby, jak se boji vyhnout. Chce zvítězit chytrostí. Ženy v takovém mužském aspektu jsou spíš nevhodně vychytralé. Nikdo je nemá rád.“
„To je zajímavé. Poslední ásanu neznám, tak těžko mohu procítit její aspekt.“

„Abychom to měly ucelené, tak tě s ní seznámím. Budeme ji zítra cvičit. Poslední devátá ásana je Bohyně matka. Hlavní aspekt je rada, žena rádkyně. Protiklad je pomluva, žena klevetnice. Mužský aspekt je vládce, vládnout. Mužský protipól je poddaný, podřízenost.“

 

„Rada, radit? Dnešní muži od žen rady neočekávají.“
„Bude-li to čistá rada bez pomluv a manipulací, bude-li to vědomá rada, tak taková rada má své místo, i když to muž třeba neočekává.“
„Začínám chápat celek. Tuším hloubku tantrického učení.“
„Je to slavnostní okamžik. Brzy otevřeme poslední ásanu – Bohyni matku. Na konci této poslední periody se staneš Bohyní matkou.“
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

MUDr. Monika Sičová

Zaměření:

Mohendžodáro, tantra-jóga pro ženy, tantrická škola, meditační pobyt v Himalájích

Kontakt:

Meditační centrum Lažánky,
Lažánky 133,
664 71 Veverská Bitýška
tel: 775 370466, 608708996, 608 643 646
www.mohendzodaro.cz
www.tantra-joga.cz
www.sugama.cz
www.pranama.blog.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více