Jste zde


Umění - živá škola duší
Doc., ak. mal. Dana Puchnarová

( Dne 12.dubna 1992 v noci ze soboty na neděli jsem viděla ve snu na stroji napsaný text úvahy , která spojovala myšlenky o rozvoji uměleckých schopností s vývojem duševních sil člověka )

 

Duše , které jdou cestou uměleckého rozvoje, se již v útlém věku jako děti ( i později během života ) poučují z nespočetného množství drobných maličkostí , jejichž prostřednictvím přijímají zlaté paprsky vnitřního poznání.. Zůstávají často zahleděny ve zvláštním zamyšlení , odděleny v neviditelném ochranném obalu od vnějších starostí , událostí a mnohých příběhů hmotného světa. Tehdy zcela přirozeně potřebují ticho tak , jako rozkvétající květina potřebuje slunce.


Takové mladé duše často ztrácejí kontakt s vnějším světem a nalézají velké poklady ve vnitřních vizích , které se jim ukazují , aniž by na to duše vynaložily jakékoliv úsilí vlastní vůle . Duchovní děje probíhají nevědomě , duše v nich však nalézají radost , blaženost , opojení pohybem v zářivých myšlenkových sférách .


Protože však málokdy najdou porozumění u svého okolí , naučí se zakrývat své vnitřní zážitky a být nenápadní pro okolí . Klopýtají poslepu přes překážky a těší se ve svém čistém srdci , že jednou najdou učitele, který jim pomůže užívat svých skrytých schopností tak , aby promluvily k ostatním bytostem a našly s nimi spojení.


Nalézají diamanty , ale nevědí , jak je mají zpracovat , do kterého šperku je zasadit . Jsou to drahokamy , hodné koruny královské , a přesto nenalézají toho , který by tyto poklady citlivou rukou porovnal , zvážil , pomohl v jejich zabroušení do konečné zářivé podoby - do formy jasného poselství. To vzácné poselství obsahuje sdělení o nalézání a vstupování do světů nad naším rozumem a smyslovým vnímáním, do oblastí ,jichž se lidská slova dotýkají jen opisem , metaforami či symboly , a nejraději se ukrývají do mlhavého oceánu mlčení.


Takové duše jsou nadány mnoha schopnostmi a skutečně potřebují jemnou péči jako křehké sazeničky vzácných rostlin , které pěstuje a opatruje zkušený zahradník od samého počátku, od. přípravy půdy a zasetí semínek až k plnému vzrůstu.


Takové duše jsou velmi samostatné a statečné , obětavé a trpělivé, laskavé a vynalézavé. Mnohé dobré vlastnosti jim byly vdechnuty zároveň s jejich talentem, aby mohly splnit své poslání ve světě .Naučí se brzy překonávat překážky, naslouchajíc více vnitřnímu vedení než projevům zvenčí. Učí se postupně citlivě zacházet se svým tělem ,rozumět mu , dávat mu dobré podmínky a péči , aby dobře sloužilo. Naučí se i vládě nad myšlenkami , které zpočátku svým vířením zatěžují duši.


Jsou duše , které jdou cestou beze slov, a přesto mohou dát svému vnitřnímu vidění a citu velmi silný výraz. Zdá se ,že jejich počet narůstá - nejen proto , že lidstvo se množí s geometrickou řadou , ale i protože stále více sílí touha jít výš a dál, stoupat svým vědomím do dalších a dalších prostorů.


Ta touha je hmatatelná, viditelná ,slyšitelná v mnoha obrazech , sochách, proudí světem hudby, zpěvu ,tance , filmu , poezie ,divadla, je esencí mnoha projektů , podstatou představ, imaginací a vizí..


Duševní schopnosti lidstva se mohou znásobit vzájemným sdílením a otvíráním.Tyto neviditelné řeky spojují národy a kontinenty, dokonce i přes současné krutosti ,jimiž se vybíjejí živočišná hnutí v lidech,skupinách i národech. Neviditelné plameny hoří na vrcholech hor ducha a dávají si tajuplná znamení.


V povědomí lidstva sílí touha po skutečném vnitřním poznání .Lidé jsou stále méně spokojeni s boomem techniky a kybernetických supervynálezů.. Duše se od nich odvracejí samy k sobě, rozhodnuty se vnitřně proměnit a jednat spravedlivě se všemi bytostmi, se svým okolím i samy se sebou..Sílí touha obnovit a povýšit soužití lidí a zvířat , rostlin ,řek ,hor , potoků , soužití rozdílných etnických a náboženských skupin.Takové ideály a hluboká hnutí srdcí a myslí se mohou s náhlou naléhavostí rozletět do všech koutů naší planety po všech vlnách masmédií .Prolínají jako živné proudy do neviditelného oceánu, kterému se říká velmi zjednodušeně umění .


Co však dnes pod tímto výrazem chápeme?


Kdybychom měli jistotu , že slova mohou opsat nekonečné bohatství snů, myšlenek, citů i představ, které přilétají se silou vichru a zmocní se duší náhle a nečekaně , vzbuzujíce v nich někdy až posedlost touhou vyjádřit se - pak by se ze světa ztratily obrazy, sochy ,přestala by znít hudba , nekonaly by se slavnosti, zmizela by divadla a všechny druhy umění by se vtělily do slov.


Díla umění všech dob byla realizována na různých duchovních úrovních . Jsou v nich ukryta velmi odlišná duchovní poselství . Duše je citlivě přijímají jen v těch situacích , kdy jejich jemné kanály jsou naladěny na stejné vlny vibrací a energií , které vysílají umělecká díla.


Jsou v nich poselství jiných národů , jiných civilizací , jsou v nich tisíce rozechvělých výrazů naléhavých stavů vědomí ,divokých i něžných ,jemných i drsných , vážných i hravých, okouzlujících i odpudivých. Je v nich nepřeberná škála možností a cest , kterými se může dát hledající duše , probíjející se překážkami a nalézající tak svůj vnitřní výraz , nalézající tak i souzvuk s ostatními dušemi. .To ohromné bohatství se duším otvírá zázračným klíčem pokory, cítí-li duše nutnost něco nevyslovitelného vyjádřit pro druhé , když v tvořivém zápalu vysílá signály ve vibracích barev, zvuků ,tónů , světel ,tvarů a forem ve hmotě či v gestech a pohybech lidských těl .


Citlivost duší je pak stále mohutnější ,takže mohou dobře vnímat hodnoty již realizovaných příbuzných vibrací ….Přichází samovolně hlubší duchovní poznávání a nikdy nekončící studium , jež si ukládá duše sama, vedena vlastním vnitřním hlasem .


Když více věnujeme pozornost tomu , za jakých podmínek vznikají a vznikala umělecká díla v jiných kulturách , než je ta naše evropská , skutečně zjistíme, že nikoliv na vzdělání , ale na touze a na radosti , i na odříkání a sebezapření spočívala a spočívá lidská schopnost tvořit .Nezáleží na tom , jaké školení člověk prodělal , zda a kdy se řídil příklady mistrů , zda je znal osobně. Umělecká bohatství národů celého světa vznikala po tisíciletí bez systému vysokých škol a teorií .Díla velkých světových kultur starověku - jako byla např. egyptská , mayská , sumerská , perská , čínská , japonská aj.- nás ještě stále uvádějí v úžas.Obdivujeme malby v pravěkých jeskyních na evropském kontinentu , v Africe i v Australii . Dodnes žijí tradice lidového umění afrického, indiánského , evropských národů , mladá generace v Evropě oživuje keltskou kulturu.


Mezitím ,co se školy a univerzity ,teoretikové a kritici snaží vývoji uměleckých schopností lidí dát nějaký pevný řád, určité zásady , usoustavnit vývoj duší do přehledných kategorií, na citová hnutí a vize vymyslet řádné pojmy , srovnat individuality hezky do skupin a dát tak historii a teorii umění zdůvodnitelný teoretický systém - tryskají nezadržitelně na mnoha místech planety gejzíry dalších uměleckých výrazů - sebevyjádření duší , které se nevešly nebo ani nedošly do kamenných škol..


Možná,že tisíce , možná ,že desetitisíce anebo více let existuje na této planetě ona trvalá a všudypřítomná Ž I V Á Š K O L A D U Š Í , která pracuje bez střech a zdí , neomezena žádnými institucemi a pravidly , dorozumívá se vlastními symboly, signály a vibracemi ,a tak využívá a manifestuje proudění energií světového ducha ( Hegel ). Rozhodně je potřeba podporovat duševní zaujetí a nadšení pro vyjádření a sdílení vlastních prožitků u všech duší , i u těch nejmladších , i u těch , které odborným školením neprošly .


Často se takový talent projeví až později - v dospělém věku, často se stane ,že v dané oblasti takové školy nejsou, anebo prostě lidé o nich nevědí. Duše může mít více talentů a schopností najednou :často se hudební vlohy pojí s výtvarnými a divadelními , bývá i potřeba speciálně zdokonalovat tělo a pracovat s vědomím či pečovat o dobré zdraví, aby tělo duši k vyjádření dobře sloužilo. Takové všestranné živé školy duší těžko vzniknou při státních institucích .Je tedy na umělcích a i na všech hledajících nadaných lidech , zda takové malé neoficiální školy sobě pro radost si vymyslí a založí