Jste zde


Základy moderní astrologie - úvod
Petr Trnka

    Celých dlouhých 42 let po roce 1948 měl vážný zájemce o studium astrologie v Československu v podstatě pouze tři možnosti. První spočívala v tom sehnat si předválečné učebnice autorů Jana Kefera, Mirko Boleslavského, Karla Weinfurtera nebo Danieliho, které ovšem byly (obzvláště v posledních dvou desetiletích) už značně zastaralé, a také nebyly bez chyb. Druhá možnost byla dovézt si moderní učebnice z tzv. kapitalistické ciziny. To bylo samozřejmě spojeno se značnými obtížemi a navíc to vyžadovalo i dobrou znalost jazyků (což za komunismu ani zdaleka nebylo samozřejmostí). A konečně třetí možností bylo seznámit se s nějakým zkušeným astrologem a stát se jeho žákem. Takoví učitelé by se však dali spočítat na prstech, předválečných učebnic astrologie také nebyl právě nadbytek, a tak není divu, že ani na spočítání astrologů v komunistickém Československu nebyla potřeba právě vysoká matematika.

    Po roce 1990 se ovšem situace radikálně změnila. Astrologie a jiné podobné nauky, do té doby oficiální komunistickou ideologií pronásledované, přestaly být tabu, a tak byla knihkupectví brzy zaplavena množstvím tajemně se tvářící literatury, kterou čtenáři, vyhladovělí předchozími 40 lety cenzury a materialistického diktátu, s nadšením hltali. Přehlédneme-li počet knih, věnovaných jenom astrologii, které vyšly v nejrůznějších českých nakladatelstvích od roku 1990 do roku 2000, bylo by jich mnoho desítek - jak původních českých, tak i překladových. Jejich úroveň byla ovšem velmi různá: od spisů dosti pochybné kvality, které raději ani nebudu jmenovat, až po vyslovené skvosty, jako byly například Základy astrologie německého autora Bernda A. Mertze nebo Praga mysteriosa či Encyklopedie západní astrologie od současného největšího českého znalce astrologie Milana Špůrka. Je proto zcela oprávněná otázka - proč další kniha o základech astrologie? Co nového se z ní čtenář může dozvědět?

    Důvodů, které mě vedly k jejímu napsání, je hned několik. Pomineme-li vysloveně špatné knihy, plné omylů a zavádějících, falešných teorií, je celkový obraz o základech astrologie, o jejích esoterních kořenech, interpretačních postupech, technikách výpočtů, ale i o jejích souvislostech s dalšími obory roztroušen v mnoha nejrůznějších spisech. Pokud chce mít zájemce o astrologii opravdu solidní přehled, nezbude mu, než si je sehnat všechny, a to představuje dneska i v češtině už docela slušnou knihovničku. Z praktického hlediska tu ale pořád chybí učebnice, která by přehledně, přitom však dostatečně podrobně, názorně, srozumitelně a hlavně bez chyb podávala všechny podstatné otázky astrologie tak, aby se mohly stát skutečně solidním základem pro praxi a východiskem k dalšímu vzdělávání.

    Druhou, neméně důležitou pohnutkou k napsání této knihy byl fakt, že z autorů moderních učebnic astrologie jich (bohužel) jenom dost málo opravdu rozumí jejím skutečným základům, a to jak duchovním (esoterním), tak i technickým (astronomickým). O esoterních kořenech se ve většině populárních učebnic nedočtete vůbec, a co se týká astronomických základů - existuje řada knih, ve kterých si autoři pletou rovník s ekliptikou, podávají nesrozumitelný nebo zcela falešný výklad precese, nesmyslně komplikované postupy výpočtů, libovolně zaměňují pojmy znamení a souhvězdí, a najdete v nich i mnoho dalších podobných nešvarů. Přitom je ovšem naprosto evidentní, že nepochopí-li adept esoterní podstatu astrologie, zůstane nutně pouze u povrchního memorování pouček a u opisování nejrůznějších "kuchařek". Takoví astrologové pak nejednou také podléhají pokušení zavádět do horoskopu všelijaké planetky, galaxie, pulsary, kvasary a podobné astronomické objekty ve snaze přiblížit astrologii materialistické vědě, nebo se stávají obětmi nejrůznějších pověr. (Nejznámější a nejrozšířenější takovou pověrou je "věk Vodnáře", ale k tomu se podrobně dostanu v závěru učebnice.) Neznalost základních astronomických principů pak často vede k různým mylným interpretacím a falešným teoriím, a není také nic smutnějšího a trapnějšího než astrolog, který v životě neviděl mapu oblohy, nerozezná hvězdu od planety, nedokáže na obloze najít Jupitera nebo neumí správně vysvětlit, proč dochází ke střídání ročních dob.

    A jsou tu i další důvody, které mě po dlouhém váhání vedly k tomu, abych vyhověl naléhání některých přátel a studentů mých astrologických kursů. Mnoho knih, a to i těch nejkvalitnějších, které v naší republice od roku 1990 vyšly (od Mertze, Greeneové, Sasportase, Kleina a dalších autorů), bylo určeno spíše pro již zasvěcené a pokročilé zájemce o astrologii, a začátečník si z nich většinou mnoho nevzal. V jiných učebnicích základů astrologie zase scházely buď příklady, nebo v nich chybělo mnoho věcí, bez kterých se dnes skutečně zodpovědná interpretace horoskopu prakticky neobejde (symbolika polosfér, kvadrantů, aspektových figur a podobně). Některé další učebnice zase astrologii degradují na pouhou techniku - to je však velmi málo. Technická stránka věci je sice důležitá, nicméně (abych uvedl příklad) znalost gramatiky a větné skladby také ještě nedělá spisovatele. A astrologie má svou podstatou mnohem blíže k umění než k vědě. Je proto dost podstatné, chce-li se zájemce astrologii skutečně naučit, aby především rozvíjel porozumění symbolům, představivost, intuici, aby dokázal pochopit a tvůrčím způsobem analyzovat a interpretovat jednotlivosti v harmonickém souladu s celkem. Je to podobné jako v hudbě: začátečník vrže na housle notu po notě, kdežto skutečný umělec dokáže každou skladbu obsáhnout jako celek, pochopit její hlavní myšlenku, jejího ducha, a v tomto duchu ji také interpretovat.

   Co tedy může čtenář od této učebnice očekávat? Není to "kuchařka" a nenajdete zde tudíž informace typu "Mars ve třetím domě v Blížencích znamená..." Stejně jako ve svých kursech, tak i v této učebnici se snažím, aby budoucí astrolog pochopil především podstatu astrologických symbolů a jejich duchovní, resp. psychologický rozměr. Pokud se mu to podaří, žádné "kuchařky" nebude potřebovat. Astronomii, technice a výpočtům se sice také nevyhneme (důvod jsem uvedl výše), není však třeba se toho obávat - žádná vysoká matematika to není, stačí trocha představivosti, a s kalkulačkou za pár stokorun si s astrologickými výpočty hravě poradí každý průměrně inteligentní absolvent osmé třídy.

   Ve výkladové části bude tato učebnice věnována především otázkám rozvoje osobnosti, což je oblast, která je velmi blízká hlubinné psychologii C.G.Junga. Chtěl bych čtenářům a studentům přiblížit horoskop jako klíč k osobnosti člověka, k jeho duši, jako nástroj, pomocí kterého je možno odhalit schopnosti, talenty, potenciály každého jednotlivce, jeho silné a slabé stránky. Ale nejenom odhalit je - stejně důležité je ukázat, jakým způsobem jedinec může svých talentů využívat, jak je má rozvíjet, aby se jeho život stal lepším, plnějším a také šťastnějším.

(Z chystané knihy "Základy moderní astrologie")Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Petr Trnka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Dlouhá 34
741 01 Nový Jičín
656 708 167

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více