Jste zde


Kam jdeme? II.
Petr Trnka

Podívejme se na současnou situaci ve světě nejprve z toho nejširšího hlediska, z hlediska nejdelšího časového úseku, který má ještě v lidských dějinách smysluplný význam, jednoho Platónského měsíce neboli věku. Mezi laickou veřejností, zajímající se o duchovní vědy (a bohužel také mezi mnoha astrology), je velmi rozšířená představa, že právě končí věk Ryb a vstupujeme do věku Vodnáře. Bohužel je to představa zcela falešná, a ve skutečnosti je tomu přesně naopak: v právě probíhající letech prožíváme závěr věku Berana, a v roce 2012 vstoupíme do věku Býka.

 

Zdůvodnění, proč je tomu právě tak, by vydalo na samostatný velký článek, a nezbývá mi proto než odkázat čtenáře na četné práce RNDr. Milana Špůrka, například na jeho Encyklopedii západní astrologie (str. 256 až 314) nebo na jeho články v časopisech (naposledy rozsáhlé speciální přílohy ve třech číslech časopisu Regenerace v roce 1999). Teď si jenom připomeňme, že Berana charakterisují (mimo jiné) takové vlastnosti jako je například bojovnost, agresivita, impulsivnost, nepřizpůsobivost, prosazování vlastního názoru za každou cenu, fanatismus a podobně. A podíváme-li se na historii uplynulých dvou tisíciletí bez předpojatosti a bez růžových brýlí, musíme připustit, že převažující trend lidských dějin v tomto období byl právě takový. Toto období (tento věk) tedy nyní pomalu spěje ke svému závěru (byl to časový úsek mezi letopočty -132 až 2012), a přibližuje se přechod do věku Býka.


Podle staré zásady, že stejně jako celek se skládá z částí, tak i každá část v sobě obsahuje celek, je možno stejným způsobem, jako je na dvanáct dílů (zvířetníkových znamení) rozdělený Platónský rok, rozdělit dvanácti také každý věk (na tzv. palce), a stejně tak i každý palec můžeme opět rozdělit na dalších dvanáct dílů (mikrovln). Z tohoto podrobnějšího dělení nám potom vyplyne, že v současné době kromě závěrečných fází věku Berana prochází lidstvo také palcem Ryb (zhruba od roku 1833), a od roku 1997 rovněž mikrovlnou Ryb. Připomeneme-li si základní charakteristiky Ryb (duchovnost, mystika, tajné esoterní nauky, rozpouštění se "v oceánu všehomíra" a podobně), pak ani tady nemusíme pro příznaky v konkrétní historii chodit daleko. Na jedné straně je to náboženský synkretismus - pronikání východních duchovních nauk (buddhismu, jógy atd.) do západního křesťanského světa (zhruba od poloviny 19. a po celé 20. století, tedy v palci Ryb), obecné rozšíření nauk, které byly až do začátku předminulého století považovány za tajné a hermetické (okultismus, esoterika a konec konců i samotná astrologie), oživení zájmu o reinkarnaci, na straně druhé (pod vlivem končícího věku Berana) jsou to však také projevy náboženského fanatismu a nesnášenlivosti, které právě v současné době (v souběžném vlivu palce a mikrovlny Ryb) se velmi stupňují.


Z tohoto pohledu je útok islámských fanatiků na centrum západní (v jejich pojetí křesťanské) civilizace naprosto příznačný. Avšak není to pouze tento útok - ze stejného soudku jsou i boje mezi katolíky a protestanty v severním Irsku, kritická situace v Izraeli mezi Židy a muslimy, útoky na křesťany v Indonésii, muslimský Pákistán versus hinduistická Indie, a tak bychom mohli pokračovat. Všechny tyto neblahé jevy jistě mají i své ekonomické a národnostní příčiny, v jejich pozadí však vždy stojí náboženská nesnášenlivost. Velmi průkazný je v této souvislosti už samotný výraz "svatá válka", nebo tvrzení některých muslimů, které se také v našem tisku už objevilo - že totiž muslimové nepřestanou bojovat dříve, dokud celý svět nepřestoupí na islám.


A jaký je z tohoto nejširšího hlediska věků, palců a mikrovln výhled do nejbližší budoucnosti? Bohužel dosti rozporný. Současný věk Berana, palec Ryb a mikrovlna Ryb dospějí ke svému závěru v roce 2012. Samozřejmě by bylo velmi naivní očekávat, že ke změně dojde na vteřinu přesně o půlnoci na Nový rok 2012 - střídání jednotlivých epoch je dynamický proces, který má své trvání a svou setrvačnost, a i když astrologicky je možno skutečně přesně vypočítat "bod nula", ve skutečnosti jsou mezi jednotlivými epochami hranice více nebo méně "rozpité", podobné akvarelu nebo kvaši. Nicméně charakter příštích dvou tisíciletí je možno z charakteru znamení Býka zhruba odhadnout: jedná se (v tom nejširším slova smyslu) o materiální zabezpečení existence, také však (uvědomíme-li si, že astrologickou vládkyní Býka je Venuše) o velmi výraznou změnu převládajících tendencí a trendů. Charakteristiky Marsu (vládce Berana), jako jsou právě bojovnost, agresivita, nesnášenlivost, fanatismus a podobně, by měly být pomalu nahrazeny charakteristikami Venuše - měly by tedy postupem času převládnout tendence k harmonické mezilidské spolupráci, přátelství a vstřícnosti, zvýšená citlivost a vnímavost k potřebám druhých, laskavost, inspirovanost.


Výsostně mužský princip, mužský způsob přístupu ke světu a k řešení situací, by zkrátka měl být vystřídán principem ženským. To je jedna stránka věci, ta příjemnější. Druhá strana této mince, ta zdánlivě přízemní a materialistická, se nám vynoří před oči okamžitě, jakmile si uvědomíme, že velmi rapidně ubývá neobnovitelných zdrojů a surovin, na kterých je celá naše civilizace postavena - zemědělské půdy, pitné vody, rud, zemního plynu, uhlí i ropy, že se stupňuje katastrofální znečišťování a ničení životního prostředí, které, nezastaví-li se, brzy může tuto planetu učinit zcela neobyvatelnou, nebo že už dneska většina lidstva trpí nedostatkem potravin, vody a všeho ostatního, co nám v Evropě a v severní Americe připadá naprosto samozřejmé. A protože rozpor mezi západními, tzv. "vyspělými" zeměmi a ostatním světem se bude spíše zvětšovat než zmenšovat (jeden příklad za všechny - nechuť USA přistoupit ke snižování emisí skleníkových plynů, k tzv. Kjótskému protokolu, ačkoliv totéž vcelku nekompromisně vyžadují od druhých, méně "rozvinutých" zemí), dá se celkem oprávněně předpokládat, že se tato situace nezmění ani v dalších desetiletích. Je sice hezké věřit, že lidé dostanou rozum a obrátí se od materiálna více k duchovnu, leč pohled kolem nás (nebudeme-li si nasazovat růžové idealistické brýle) ničemu takovému nenasvědčuje ani vzdáleně, spíš právě naopak.


Takže - zůstaneme-li u schématu astrologických věků, palců a mikrovln, čeká nás na počátku věku Býka také počátek palce Berana a mikrovlny Berana. Mikrovlna Berana sice skončí (a bude vystřídána mikrovlnou Býka) v roce 2027, ale palec Berana skončí až v roce 2191. Je tedy poměrně zřejmé, že již zmíněné martické trendy (boj, agresivita atd.) budou i nadále pokračovat po celých následujících dvě stě let, tentokrát však patrně už s jinou motivací než doposud - nikoli náboženskou, nýbrž mnohem spíše materiální. Není až tak těžké představit si, že ve chvíli, kdy v tzv. "rozvojových" zemích (mezi které je bohužel nutno počítat i většinu islámských států) dostoupí hlad a nouze takových rozměrů, které už nepůjdou dál snášet a tolerovat, nastoupí útok proti zemím tzv. "rozvinutým", které mají všeho dost, tedy proti "západní civilizaci", která (z hlediska těchto "rozvojových" zemí) je za jejich bídu zodpovědná. A podíváme-li se z tohoto zorného úhlu na teroristický útok na Světové obchodní centrum 11. září 2001, zdá se, že k této nadcházející kapitole dějin lidstva představuje dramatickou ouverturu.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Petr Trnka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Dlouhá 34
741 01 Nový Jičín
656 708 167

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více