Jste zde


Předvídal Nostradamus teroristické útoky na New York?
Sofie Danae

Hrůzyplné záběry letadla, které se v plné rychlosti vřítilo do výškové budovy Světového obchodního střediska v New Yorku, zatímco jeho dvojče už zmírá v plamenech, oblétly celý svět. Je možné, že stejný obrázek spatřil ve svých jasnovidných vizích slavný francouzský lékař, astrolog a prorok s mnoha úspěšnými předpověďmi - Nostradamus?


První vydání Siecles, v nichž bylo téměř 400 čtyřverší, uveřejnil v roce 1555. Pozornosti a uznání se mu však dostalo až poté, co se splnila předpověď smrtelného úrazu francouzského krále Jindřicha II.:


Mladý lev přemůže starého na poli připomínajícím bitevní V boji muže proti muži, Provrtá jeho oko ve zlaté kleci, Jedna ze dvou částí pak zemře krutou smrtí.


Verš byl pochopen až když k události došlo. "Mladý lev" byl zjevně Montgomery, "starý lev", poražený "na poli připomínajícím bitevní v boji muže proti muži" (tj. klání při turnaji), byl zřejmě král Jindřich II. Jeho oko bylo provrtáno, přestože bylo chráněno "zlatou klecí" - hledím - a skutečně "zemřel krutou smrtí" způsobenou "jednou ze dvou částí" protivníkova zlomeného kopí.


V Nostradamových verších dnes při zpětném pohledu jasně rozpoznáme věšteckou předpověď mnoha významných světových událostí lidských dějin, od reformy křesťanského kalendáře, francouzskou revoluci, vznik USA, vzestup i zánik komunismu v Rusku, zatím poslední dvě světové války v minulém století ale i atentát na J. F. Kennedyho. Rozšifrování jeho veršů poněkud ztěžuje skutečnost, že byly psány očima sice jasnovidnýma, ale přece jen člověka, žijícího v 16. století - jeho slovníkem a tím, co znal a co uměl pochopit.


Událostem druhé světové války a osobnosti Adolfa Hitlera (Velký kazatel strany Marsu, jenž podrobí Dunaj, Kříž sevřen darebákem..., Daleko v hloubi západní Evropy se chudému páru dítě narodí, jež svými řečmi mnohé svede, Jeho vážnost bude v Říši východu ještě větší) je věnováno hned několik veršů. Pro zajímavost si zkusme rozebrat jeden verš:


Sedmkrát uvidíš, jak se britský národ mění, Krví poskvrněn na 290 let, Rozhodně neosvobozen německou podporou, Skopec se bojí o svůj "pól" Bastarnii.


"Krví poskvrněn na 290 let" se vztahuje na období začínající popravou krále I. v roce 1649 - tak se dostáváme k letopočtu 1939 jako důležitému datu britských dějin. "Sedm změn britského národa" je sedm dynastických změn. "Skopec se bojí o svůj ,pól´ Bastarnii" znamená "Francie pochybuje o svém (nebo se bojí o) svého podřízeného spojence, zemi Bastarnae (Polsko)".


Ve zmíněném svazku je také několik veršů, které by se mohly týkat třetí světové války a událostem bezprostředně předcházejícím. Ještě před týdnem bychom jen těžko chápali verš, který napsal v roce 1654:


Ve zlatém městě vzejde velké hromobití, Dva bratry od sebe odtrhne Chaos, P evnost vydrží, avšak vůdce padne. Třetí velká válka začne, až bude město hořet.


Asi skutečně málokdo neviděl opakované záběry "dvou bratrů" - slavných impozantních dvojčat, hroutících se v prach. Nazývá Nostradamus "zlatým městem" nejslavnější obchodní středisko světa? Následoval velký požár a šílený chaos. Ale dá se tvrdit, že "město hoří"? Byla onou událostí, která má předcházet "třetí velké válce" zničení Světového obchodního střediska nebo bude ještě hůř?


Za povšimnutí stojí verš:


Zahrada světa poblíž nového města Na silnici mezi dutými horami, bude zasažena a nucena pít vodu tekoucí do nádrže, otrávenou sírou.


Nové město je takřka bezpochyby New York. Duté hory mohou být Nostrodamovým vyjádřením pro mrakodrapy. Voda v nádržích, otrávená sírou by mohla být voda, která hasila obrovský požár - síra zde může být chápána jako esence ohnivého živlu. Úvahy, založené na číselné mystice datují tuto událost na poslední léta minulého století, případně na první léta našeho jednadvacátého století.


Pokud ovšem výklad není možno chápat jako děsivou travičskou žeň, kdy na stejném místě, tedy New Yorku, dojde následně ke kontaminaci vodovodní sítě a poté by pochopitelně byl první útok pouhým manévrem k odvedení pozornosti od jinak velmi dobře chráněných vodárenských zařízení. Oběti ke kterým by došlo v tomto případě jsou oproti těm dosavadním nesrovnatelně vyšší. Jaká by tedy POTOM byla případná reakce USA? Lze se jen domýšlet.


A další verš:


Nebe bude planout při 45 stupních, oheň se blíží k velkým novým městům, Obrovský plamen vysoko vyšlehne, Až budou chtít mít důkaz pro Normany.


Také zde se jedná o útok na americké město či města (velká nová města), rovněž zmínka o 45 stupních (zřejmě tu jde o stupeň zeměpisné šířky) by odpovídala městům Nové Anglie či přímo New Yorku. Slovo Norman zní trošku záhadně, znalci se tu ve svých názorech poněkud rozcházejí. Buď se může jednat o určitou diplomatickou účast Francie na celé záležitosti nebo tu jde o jakousi severoasijskou alianci.


Odpovědí na asi nejčastěji kladenou otázku v posledních hodinách a dnech, by mohl být tento verš:


Hlasitě vyvolávat vítězství přibývajícího půlměsíce, Římané vyvolají orla, Ticcan, Milán a Janované nebudou souhlasit A budou podporovat velkého Basila.


V prvním řádku se hovoří o islámské velmoci, pravděpodobně se značnou propagandou své ideologie. Události posledních dnů - bezprecedentní, brutální a bezohledné teroristické útoky, o nichž je tu řeč - by mohly být tou nejkrutější a nepřehlédnutelnou propagandou. Jako Římané jsou zde označovány západní velmoci, které zajmou velkého vůdce islámského světa - Basila.


Nesmírně zajímavý je rovněž verš, který obsahuje přímo konkrétní datum:


V roce 1999 (a) sedmi měsících sestoupí z nebe velký král děsu, nechá povstat z mrtvých velkého krále z Angolmois, předtím i potom šťastně povládne Mars.


Pokud bychom tentokrát s výkladem začali od konce, tak šťastná vláda Marse by mohly být válečné půtky před i po události, o které je tu řeč. Ta je datována na červenec, případně srpen roku 1999. Král děsu, který sestoupí z nebe by mohla být narážka na bombový útok, ale můžeme si pod ním dnes již snadno představit i to, co se člověku, žijícímu v 16. století jen těžko popisovalo - pilotem-sebevrahem řízené letadlo přímo na vybraný cíl (v našem případě bohužel s desítkami nevinných nedobrovolných spoluobětí na palubě). Postava "velkého krále z Angolmois" je předmětem pouhých spekulací. Může, ale také nemusí se jednat o přirovnání s největším mongolským válečníkem Čingischánem. Podle výkladu by se tedy mělo jednat o velkou zbraň, která se snese z nebe a bude tak zhoubná, že si vyžádá více obětí, než svého času Čingischán.


Tak jako jistě vás, i mne zaujalo to datum. Pokud se jedná skutečně o popis událostí posledních dnů, napadají mne dvě možná vysvětlení. První se přímo nabízí - co znamenají pouhé dva roky v rozmezí čtyř století, kdy věštba vznikla? Druhé vysvětlení - podle expertů by přípravy na tento dobře zorganizovaný cílený útok na hlavní strategické budovy USA trvaly i několik let. Snad mi odpustíte tuto spekulaci, založenou pouze na pár domněnkách - ale co když se ten útok měl odehrát skutečně prakticky přesně před dvěma lety - ale z nějakého důvodu k němu tehdy nemohlo dojít?


A pojďme k dalšímu verši:


Po velké bídě lidstva přijde ještě větší, Až se velký cyklus staletí obnoví, Bude pršet krev, mléko, hlad, válka a nemoce, Na nebi se objeví oheň a potáhne za sebou ohon jisker.


Výraz "až se velký cyklus staletí obnoví" ukazuje na přelom tisíciletí, a to na první léta tisíciletí nového. Ještě větší bída, než předchozí, doprovázená krví, hladem, válkami a nemocemi by mohla být předpovědí třetí světové války. Slovo "mléko" sem patrně nepatří, výraz "laict" z francouzského originálu by bylo lépe přeložit jako "laicité" - tedy protináboženské city.


Třetí světová válka je zmíněna i v dalším verši:


Morová epidemie skončila, svět se zmenšil, Na dlouhý čas budou země žít v klidu. Lidé budou pokojně cestovat (po) zemi a vodě i nebi Pak znovu propuknou války.


"Svět se zmenšuje" - to je věta, typická pro 20. století. Poslední řádka nám říká, že po období, trvající zhruba 50 let, se svět dostane opět do válečného konfliktu. A jsme znovu u přelomu 20. a 21. století.


Také další verše, předpovídající třetí světovou válku a nasazení atomových a biologických zbraní, se s největší pravděpodobností týkají doby těsně před či těsně po roce 2000.


Mýlil se v těchto předpovědích nejslavnější západní jasnovidec či má pravdu? Došlo jen k chybným interpretacím zašifrovaných veršů nebo stojíme na prahu vypuknutí třetí světové války? Vzhledem k tomu, jaké zbraně mají dnes potenciální válčící strany k dispozici, by taková válka zřejmě netrvala příliš dlouho (bohužel či bohudík?!). Je ovšem možné, že Nostradamus se sice nemýlil ve vypuknutí vážného ozbrojeného konfliktu, do kterého budou zapojeny Spojené státy na straně jedné a některý muslimský stát (či státy) na straně druhé, avšak mohl neúmyslně závažnost tohoto konfliktu poněkud zveličit v důsledku toho, že ničivá síla dnešních nukleárních zbraních, které ve svých vizích viděl, se mu mohla zdát neskutečně děsivá.


Pohybujeme se zde na úrovni dohad , spekulací a hypotéz. Jak každý ví všichni Nostradamovy vykladatelé přišli se svým výkladem až poté co se "něco semlelo". Nicméně nechceme se pasovat do této role. Jitříme fantazii a možné konstrukce předkládáme ctěnému čtenáři na úrovni blasfémií.


Faktem zůstává, že svět jak jej známe zmizel 11.září roku 2001. Nostradamovy předpovědi však nekončí u prvních let tohoto století, proto - pokud bychom jeho předpovědím skutečně věřili - se lze domnívat, že tato válka nebude ta poslední. Slabou útěchou nám budiž, že slavný francouzský jasnovidec se shoduje s Biblí v předpovědi příchodu Antikrista na zem, ale na to si ještě nějakou dobu počkáme.Použitá literatura: Nostradamus - Velká kniha předpovědí, Francis X King, vydal Knižní klub v Praze 1995