Jste zde

 

Náboženské organizace

Náboženské směry - Křesťanství

Lat. christianismus (odvozeno z řec. christianismos). K. je termín užívaný pro označení křesťanské víry. Vztahuje se na všechny církve komunity denominace a také na ideály a pojmy které vyvolal nebo vyslovil Ježíš Kristus a jejichž společným prvkem je vyznání víry v téhož Ježíše jako Syna Božího vtěleného zemřelého a zmrtvýchvstalého. Slovo »křesťané« bylo poprvé užito v Antiochii k označení Kristových stoupenců aby se odlišili od židů. Výraz... více

Náboženské směry - Judaismus

Pojem judaismus (židovství) se nedá jednotně definovat. Popisuje nejen náboženství nýbrž celkové kulturní politické a filozofické prostředí. Učení rabíni pohlíželi na židovskou obci jako na celek. Společná odpovědnost společný osud a příbuzenství všech jejích příslušníků shrnovali uznačením "celek Izraele" (kelal Jisrael). Je to poukaz na jednotu nejen jako na společenskou realitu ale také na její historické a duchovní aspekty. Za Žida je... více

Náboženské směry - Jóga

Tento pojem označoval jeden ze šesti směrů hinduismu. Svůj klasický výraz našla v Jógasútrách neboli aforismech Pataňdžaliho které se dělí na čtyři knihy. První tři knihy pocházejí asi z 2. stol. př. Kr. čtvrtá vznikla pravděpodobně teprve v 5. stol. po Kr. neboť její obsah činí narážky na buddhistické myšlení té doby. Filozoficky se jóga zakládá na dualistickém systému sánkhji který staví proti sobě dva ontologické principy purušu neboli duši a... více

Náboženské směry - Jednota bratrská

Toto křesťanské reformní hnutí vyrostlo spojením reformních skupin v r. 1457 v Kunvaldu v Čechách r. 1490 byla reformováno na synodě v Brandýse n. Orl. Ideové základy propracoval kazatel Řehoř podle spisů husity Petra Chelčického (*1380 - +1452). I přes vytrvalé pronásledování ze strany krále Jiřího z Poděbrad ale i utrakvistů Jana Rokycany a jeho nástupce Václava Korandy získala v českých zemích mnoho přívrženců mj. také z řad valdenských vypuzených z... více

Náboženské směry - Islám

 Muslimové kritizují křesťanství za víru v Ježíše jako Syna Božího kdežto v islámu je považován jen za jednoho z proroků a jako Muhammad je jen člověk. Islám je vyznáním víry v jednoho všemohoucího Boha a zároveň také zákonem zjeveným od Boha skrze Muhammada. Poslušností a následováním tohoto zákona je muslim veden k Bohu. Základem islámu je korán a sunna . O tento základ se opírá islámská společnost. Existence Boží se podobně jako v bibli... více

Náboženské směry - Haré Kršna

Hnutí "Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny" založil r. 1966 v USA Ind Abhaj Čaran Dé (*1896 - +1977) který se od svých stoupenců nechal nazývat "Jeho božská milost A. C. Bhaktivédanda Svámí Prabhupáda". Hnutí si činí nárok že stojí v přímé linii višnuitského světce Čaitanji (1485 - 1533) kterého uctívají jako vtělení Kršny a Višnua. Stoupenci převážně mladiství ze západních zemí žijí v komunitách přísně odděleně podle pohlaví... více

Náboženské směry - Hinduismus

Termín hinduismus není označením náboženství v užším smyslu nýbrž se vztahuje k veškeré civilizaci hinduistů. Hindu je perské slovo a znamená prostě "Ind". Hinduistická civilizace se vyvinula z védského náboženství indoevropských přistěhovalců nebo dobyvatelů kteří se počali usídlovat ve druhém předkřesťanském tisíciletí v Indii a dále až do dnešní doby. Během dlouhodobých kontaktů s Drávidy indickým původním obyvatelstvem s islámskými... více

Náboženské směry - Ezoterika

Pojem se odvozuje od řeckého slova "vnitřní" "tajný". Ezoterikou se označují znalosti a nauky o věcech a dějích které jsou velmi těžko přístupné resp. jen zasvěceným. Často je tím míněna praxe skupin nebo tajných spolků aby úmyslně skrývali své vědění před veřejností a předávali je jen vyvoleným členům. S ezoterickými kroužky jsou ovbykle spojeny určité kultické rituály. V křesťanském náboženství má osobní láska Boží význam ezoterického... více

Náboženské směry - Dialektická teologie

Tento směr uvnitř evangelické církve vznikl kolem r. 1920 a zdůrazňuje transcendentnost Boha proti níž každý lidský způsob poznání nebo lidské náboženství je vlastně nedostatečné. Dialektická teologie zdůrazňuje nepochopitelný ale rozhodující rozdíl mezi člověkem a zjevením pomocí paradoxů (čas-věčnost poslušnost-víra). Hlavním zástupcem tohoto hnutí odvolávajícího se zejména na Kierkegaarda je Karl Barth Rudolf Bultmann Friedrich Gogarten a Eduard... více

Náboženské směry - Čung-jung

Tuto "Cestu středu" učinil čínský myslitel Ču Si spolu s Ta-süe, Men-c' a Lun-jü jedním z důležitých děl neokonfucianismu. Čung-jung patří k mystickému proudu konfucianismu, podle něhož je mravní chování v přímé souvislosti s kosmickým děním. Dokonalý člověk tvoří s nebem a zemí trojici.   Zpět

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků